Kuntoutuksen ja kuntoutumisen tavoitteena on aina edistää vammaisen tai sairaan ihmisen itsenäistä selviytymistä päivittäisisissä arkiasioissa, parantaa toimintakykyä ja hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia ja mahdollista työllistymistä.

Kuntoutuksen perustana ja tukena on yleisesti julkisen terveydenhuollon yksikössä hoitavan lääkärin vastuulla ja kuntoutujan kanssa yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma. Suunnitelma sisältää kuntoutustutkimusten, kuntoutuspalautteiden sekä kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta todetut tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet.

Kuntoutussuunnitelman laadinta kannattaa tehdä kunnolla. Kuntouttamisen onnistumiseksi mahdollisimman hyvin täytyy kuntoutujan ja kuntouttajien sitoutua kuntoutussuunnitelmaan toteuttamiseen kaikkien mahdollisten keinojen avulla.

Ennen kuntoutussuunnitelman tekemistä on kuntoutujan hyvä miettiä:

 • Omat tavoitteet kuntoutukselle (mihin pyrin kuntoutuksen avulla ja mitä kuntoutus mahdollistaa minulle)
 • Oma näkemys kuntoutuksen tarpeesta (miten selviydyn arjessa, osallistumisessa, työssä jne.)
 • Oman tilanteen ja tavoitteiden ajatteleminen laaja-alaisesti (ei pelkästään fyysiseen toimintakykyyn vaan myös kommunikointiin, kielellisiin toimintoihin, hahmottamiseen, mielen toimintoihin, oppimiseen, toiminnanohjaukseen liittyvää suoriutumista ja niissä olevien rajoitteiden vaikutusta suoriutumiseen ja osallistumiseen)
 • Oma palaute toteutuneesta kuntoutuksesta
 • Omat toiveet tulevasta kuntoutuksesta
 • Muut osallistujat (perheenjäsen, terapeutit)
 • Mahdolliset muutokset arjessa, työssä, osallistumisessa jne.

Hyvään kuntoutussuunnitelmaan tulee lisätä myös seuraavat tiedot: 

 • Vamma tai sairaus sekä diagnoosikoodit kuntoutuksen kannalta tärkeysjärjestyksessä
 • Tiivistetysti vamman/sairauden alkuvaihe, oireisto, käytetyt hoidot
 • Apuvälineet
 • Opiskelu, työ ja muu elämäntilanne
 • Aiemmin toteutunut kuntoutus, sen tavoitteet ja aikaan saadut vaikutukset
 • Toimintakyvyn osa-alueiden vahvuudet ja rajoitteet sekä mittaus- ja tutkimustulokset
 • Yksilö- ja ympäristötekijöiden vaikutus suoriutumiseen, osallistumiseen ja toimintakykyyn sekä kuntoutuksen toteutukseen
 • Mahdollisuuksien mukaan moniammatillinen arvio toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta
 • Kuntoutumisen päätavoitteet
 • Hyvin perustellut tarpeelliset kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvät kuntoutujalle merkitykselliset, konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet
 • Kuntoutuksen kesto, ajoitus, jaksotus, vuorottelu toisen terapian kanssa sekä tiheys perusteluineen
 • Tarve ohjata kuntoutujaa muuhun kuntoutumista tukevaan toimintaan
 • Muiden tahojen järjestämän tuen ja palveluiden yhteenveto
 • Kuntoutuksen seuranta
 • Suunnitelman laadintaan osallistuneet henkilöt
 • Vastuutaho, yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Sekä tarvittaessa myös:

 • Perustelut terapian ohjauskäynneille sekä käyntien määrä
 • Perustelut kotikäynneille tai kuntoutuksen toteuttamisesta arjen ympäristössä
 • Perustelut omaisen tai muun osallistumisesta kuntoutukseen
 • Tiedot mahdollisesta toteuttajatahosta (Kela, terveydenhoito)
 • Tiedot mahdollisesta palveluntuottajasta
 • Tiedot ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta.