• ADL (activities of daily living) -toiminnot = päivittäiset toiminnot kuten pukeutuminen, peseytyminen tai kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot.
 • Afasia = aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan ja viestinnän häiriö.
 • Agnosia = aivotoiminnan häiriöstä johtuva havaitsemisen häiriö jossa on vaikeutta tunnistaa eri aistinelimistä tulevia tietoja vaikka aistinelin toimisi moitteettomasti.
 • Aivohalvaus = aivojen äkillisestä verenkiertohäiriöstä (yleensä veritulpasta tai verenvuodosta) johtuvat neurologiset puutosoireet. Huom! Vanhentunut muoto, ei pidä käyttää.
 • Aivoinfarkti = aivokudoksen paikallinen kuolio, joka johtuu siitä, että aivokudoksen verensaanti estyy eli aivoveritulppa.
 • Aivokammiot (aivoventrikkelit) = aivojen sisäosassa sijaitsevat aivo-selkäydinnesteen täyttämät ontelot.
 • Aivolohkot = isojen aivojen osia, joihin kuuluvat otsalohko (= frontaalilohko), ohimolohko (= temporaalilohko), päälaenlohko (= parietaalilohko) ja takaraivolohko (= okkipitaalilohko)
 • Aivovamma (engl. traumatic brain injury, TBI) = tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.
 • Aivovaurio = mistä tahansa syystä (esim. tapaturma, aivoverenvuoto, aivokasvain) syntynyt aivokudoksen vaurio, laajempi käsite kuin aivovamma.
 • Aivoverenkiertohäiriö (AVH) = aivojen verenkierron vajaus tai verenvuoto (ohimenevä verenkiertohäiriö eli TIA-kohtaus, aivoveritulppa tai aivoverenvuoto).
 • Aivoveritulppa ? katso aivoinfarkti
 • Aivoruhje (aivokontuusio) ? ks. aivovamma
 • Aivotärähdys (commotio cerebri) = hyvin lievä vamma, johon ei liity tajunnan menetystä, jossa muistikatkos kestää alle kymmenen minuuttia, vamma ei aiheuta neurologisia löydöksiä, eikä vammasta jää pysyviä seurauksia.
 • Amnesia = muistamattomuus; osittainen tai täydellinen, tilapäinen tai pysyvä, samana pysyvä tai etenevä muistamattomuus.
 • Aneurysma = valtimon tai sydämen seinämän pullistuma, joka syntyy seinämän heikkoon kohtaan.
 • Angiografia = verisuonten röntgenkuvaus.
 • Anosognosia = sairaudentunnon puutteellisuus.
 • Apraksia = aivovauriosta johtuva tahdonalaisten liikkeiden ja liikesarjojen suorittamisen vaikeus.
 • Arteria cerebri = aivovaltimo.
 • Aspiraatio = ruoan tai nesteen vetäminen hengitysteihin.
 • Ataksia = lihasten liikkeiden yhteistoiminnan häiriö, ilmenee esim. liikkeen hapuiluna.
 • Atonia = normaalin lihasjänteyden puuttuminen, velttous.
 • Attentio = tarkkaavuus.
 • Defenssit = psyykkiset puolustusmekanismit.
 • Depressio = masentuneisuus, oire tai oireyhtymä, jossa keskeisenä piirteenä on mielialan lasku, alavireisyys.
 • Diffuusi aksonivaurio (DAI) = aivojen hermosolujen välisen yhteyden häiriintyminen (diffuusi = epämääräinen, epätarkkarajainen; aksoni = hermosolujen päähaara). Nykyään mieluummin ”traumaattinen aksonivaurio”.
 • Dysartria = puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheeseen vaikuttavien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.
 • Dysfagia = nielemishäiriö.
 • Dysmetria = taipumus arvioida väärin raajojensa liikelaajuudet.
 • EEG = elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä.
 • EKG = elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä, “sydänfilmi”.
 • Embolus = veren mukana kulkeva tulppamuodostuma, joka voi tarttua kapeaan suonen kohtaan ja aiheuttaa tukoksen.
 • Emootio = tunne, emotionaalinen = tunneperäinen.
 • Epikriisi = tutkimuksista ja hoidoista annettu loppulausunto, yhteenveto.
 • Epilepsia = aivosähkötoiminnan häiriöistä johtuva sairaus.
 • Euforia = yli-iloisuus.
 • Facialispareesi = kasvohermohalvaus.
 • Flimmeri = eteisvärinä, eräs tavallinen sydämen rytmihäiriö.
 • Glasgow Coma Scale (GCS) = tajunnan aleneman asteikko, jossa arvioidaan potilaan silmien avaamista, liikevastetta ja puhevastetta. Vaihtelee lukemasta 3 (= syvä tajuttomuus) lukemaan 15 (= täysin kirkas tajunta).
 • Hemi- = sanan alkuosana tarkoittaa kehon tai elimen toisessa puolessa olevaa.
 • Hemianopia = näkökenttäpuutos, näkökentän toisen puoliskon puuttuminen tai kaventuminen.
 • Hemipareesi = osittainen toispuolihalvaus.
 • Hemiplegia = toispuolihalvaus.
 • Hemisfääri = isojen aivojen puolisko.
 • Hemorragia = verenvuoto.
 • Hienomotoriikka = pienten, täsmällisten lihasliikkeiden säätely.
 • Homonyymi hemianopia = kummankin silmän saman puoleinen 
 • näkökenttäpuutos.
 • Hydrocephalus = liiallinen aivo-selkäydinnesteen kertyminen aivokammioihin, jotka laajentuvat normaalia suuremmiksi.
 • Hyper = sanan alussa tarkoittaa liika-, yli-.
 • Hypertonia = kohonnut verenpaine (myös kohonnut lihasjänteys).
 • Hypo- = sanan alussa tarkoittaa ali-, liian vähän.
 • Hypoksia = hapenpuute.
 • Hypotonia = matala verenpaine (myös alijänteys).
 • ICH = aivojen sisäinen verenvuoto (engl. sanoista intracerebral hemorrhage).
 • Impulssikontrolli = kyky vastustaa äkillisiä toimintayllykkeitä tai rajoittaa niihin vastaamista.
 • Iskemia = verensaannin vajaus, joka saattaa johtaa kudoskuolioon.
 • Kognitiiviset toiminnot = tiedonkäsittelyyn liittyvät ajattelutoiminnot, kuten esim. havaitseminen, muisti, kielellinen ajattelu ja päättely.
 • Kognitiiviset häiriöt = häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.
 • Kraniotomia = kallon avausleikkaus, kirurginen toimenpide, jossa pääkallo avataan eli kallosta irrotetaan pala, esim. turvotuksen hoidossa
 • Kuntoutussuunnitelma = henkilön kuntoutumisen järjestämisen tueksi laadittu kirjallinen, usein lakisääteinen, asiakirja, jossa luetellaan tutkimusten, arviointien ja kuntoutujan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätetyt tarpeelliset toimenpiteet aikatauluineen ja toteutusvastuineen.
 • Muistiaukko (posttraumaattinen amnesia, PTA) = ajanjakso, jolta potilaalla ei ole aivovamman jälkeen yhtenäistä, jatkuvaa muistikuvaa.
 • Lihastonus = lihasjänteys.
 • Neglect = havaintotoiminnan häiriö, jossa toisen puolen (yl. vasemman) havainnot pyrkivät jäämään huomioimatta.
 • Neuro-oftalmologia = silmätautiopin osa-alue, joka tutkii hermostoperäisiä näköhäiriöitä.
 • Neuropsykologia = käyttäytymistieteisiin (psykologiaan) ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa.
 • Nystagmus = silmävärve eli silmien nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike.
 • Orientaatio = 1. Itsensä mieltäminen ajan, paikan tai henkilöiden suhteen. 2. Oman aseman mieltäminen suhteessa ihmisiin, tilanteisiin, tunteisiin jne.
 • Palvelusuunnitelma = kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa laadittu suunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta.
 • Perseveraatio = juuttuminen, toimintatavan toistaminen.
 • Primaarivaurio = aivokudoksen vaurio ulkoisen energian vaikutuksesta, esimerkiksi kallon sisäinen verenvuoto, aivoruhje ja aivojen hermosolujen välisen yhteyden katkeaminen.
 • SAV, subaraknoidaalivuoto = aivojen pinnalle lukinkalvonalaiseen tilaan tapahtuva verenvuoto.
 • Sekundaarivaurio = aivokudoksen lisävaurio, joka syntyy varsinaisen primaarivaurion (ks. edellä) seurauksena syntyvistä elimistön tai aivojen toiminnan häiriöistä (esim. aivojen hapenpuute, kohonnut kallon sisäinen paine ja aivojen turvotus).
 • Sensoriikka = sensoriset eli aistitoiminnot (kuulo, näkö, tunto, haju, maku).
 • Spastisuus = lihasten jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.
 • Spatiaalinen = tilan tai tilasuhteiden havaitsemiseen liittyvä, avaruudellinen.
 • Subduraalivuoto = aivokudoksen ulkopinnalle kovakalvon alaiseen tilaan tapahtuva verenvuoto.
 • Sunttileikkaus = aivoselkäydinnesteen liiallisesta keräytymisestä johtuvan aivopaineen vähentämiseksi tehtävä leikkaus, jossa letku johdetaan aivokammioista verenkiertoon.
 • Tajuttomuus = henkilö ei reagoi puheelle, eikä ole herätettävissä.
 • Taktiilinen = tuntoaistiin perustuva
 • Tietokonetomografia, TT tai CT = kerrosröntgenkuvaus, jossa apuna käytetään tietokonetta.
 • Toiminnanohjaus = yleiskäsite tavoitteisen käyttäytymisen säätelylle eli ajatus siirretään toiminnaksi.
 • Tonus = jänteys, paine (esim. lihaksissa).
 • Traumaattinen intrakerebraalivuoto = vamman aiheuttamana syntyvä aivojen sisäinen verenvuoto.
 • Traumaattinen SAV = vamman aiheuttama ? subaraknoidaalivuoto.
 • Trepanaatio = kallonporaus,kirurginen toimenpide, jossa pääkalloon porataan tai raaputetaan reikä
 • Trombi = veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.
 • Visuokonstruktiivinen häiriö = aivovauriosta johtuva puutteellinen suoriutuminen kaksi- tai kolmiulotteisissa kokoamistehtävissä.
 • Visuomotorinen häiriö = näköhavainnon ja liikkeen yhdistämisen vaikeus.
 • Visuospatiaaliset toiminnot = toiminnot, joissa näkötoiminta yhdistetään avaruudelliseen tilaan.

 • Ärsykesidonnaisuus = keskittymistä johonkin toimintaan häiritsevä tarkkaavuuden tahaton siirtyminen asiaan kuulumattomiin kohteisiin.
 • Ödeema = turvotus.